ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА ВО 2-Й РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ПОЛЬШИ

  • Катажина Ханиш Медицинский университет в Лодзи
Ключевые слова: Фармация, контроль, государство, Польша, 1921-1939

Аннотация

Излагается становление и порядок деятельности центральных и местных государственных органов и учреждений фармацевтического контроля в Польше в межвоенный период

Литература

F. Herod: Ustr^j aptekarstwa w Polsce, W-wa 1920, s. 67.

B. Koskowski: Propedeutyka farmaceutyczna, W-wa 1932, s. 127-135; E. Wrnckowska: Organizacja siui'by zdrowia w „Projekcie prawa o zdrowiu publicznym w Polsce" z roku 1917, „Zdrowie Publiczne", 1982, T. 93, nr 10, s. 455-456.

B. Koskowski: Rok 1914-1917. Pierwsze zreby organizacji siui'by zdrowia. Udziai w niej farmaceutуw, „Wiadomoaci Farmaceutyczne", 1938, R. 65, nr 48, s. 714.

Zasadnicza ustawa sanitarna z dn. 19 lipca 1919r., Polskie prawo sanitarne, zbiуr ustaw, rozporz№dzeo, instrukcji, okуlnikуw i pism okуlnych z lat 1918-1935 pod red. K. Proekla, J. Kowalczewskiego, W-wa 1946, s. 3.

Statut organizacyjny MZP z dn. 1 kwietnia 1921r., „Wiadomoaci Farmaceutyczne", 1921, R. 48, nr 8, s. 9.

Kalendarze Farmaceutyczne na lata 1920-1932.

J. Gуrny: Pierwsze Ministerstwo Zdrowia Publicznego w RzP 1919-1923, „Zdrowie Publiczne" 1976, T. 87, s. 487.

D. Moska: Apteki i aptekarstwo w autonomicznym wojewуdztwie ftl№skim w II Rzeczypospolitej w latach 1922-1939, Sosnowiec 1992, s. 76-77.

Sprawozdanie o stanie zdrowotnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziaialnoaci wiadz i instytucji zdrowia publicznego w roku 1923, W-wa 1925, s. 144-147; W. Zdankowski: Prace Wydziaiu Farmaceutycznego Ministerstwa Zdrowia Publicznego, „Wiadomoaci Farmaceutyczne", 1938, R. 65, nr 48, s. 718-723.

Dwadzieacia lat publicznej siui'by zdrowia w Polsce Odrodzonej 1918-1938, W-wa 1939, s. 16.

Polityka spoieczna paostwa polskiego 1918-1935, W-wa 1935, s. 340.

Kalendarze Farmaceutyczne na lata 1932-1939.

B. Koskowski: Propedeutyka.. op. cit. s. 137-139; J. Pertyoski: Zarys ustawodawstwa i deontologii zawodu aptekarskiego, W-wa 1933, s. 13.

Rozporz№dzenie Rady Ministrуw z dn. 7 stycznia 1926r. o paastwowych i naczelnej oraz wojewуdzkich i powiatowych radach zdrowia, Polskie pismo sanitarne.. op. cit. s. 14-16.

Rozporz№dzenie Rady Ministrj'w z dn. 29 sierpnia 1928r. w sprawie uzupeinienia skiadu Paastwowej Rady Zdrowia przy Ministrze Spraw Wewnrtrznych, tami'e s. 18-19.

L. Hammer: Projekty ustaw o aptekach w II Rzeczypospolitej, „Farmacja Polska", 1979, R. 35, nr 6, s. 349-357.

W. Zdankowski, op. cit. s. 71 9.

S. Weil: Organizacja wiadz farmaceutycznych w Odrodzonej Polsce, „Wiadomoaci Farmaceutyczne", 1938, R. 65, nr 48, s. 71571 6.

Rozporz№dzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 20 stycznia 1921r. w przedmiocie kontroli nad produkcj№ i sprzedai'№ ftrodKуw leczniczych i opatrunkowych, wуd mineralnych i trucizn oraz nad produkcj№ kosmetykуw, Zbiуr ustaw, rozporz№dzea i przepisуw polskich.. zebranych przez J. Podbielskiego, W-wa 1925, s. 23-24.

D. Grodzicka: Nadzуr farmaceutyczny nad dziaialnoaci№ aptek w Jodzi w aspekcie historycznym, „Farmacja Polska", 1991, R. 47, nr 3, s. 192.

Tymczasowa instrukcja dla lekarzy powiatowych w sprawach dotycz№cych nadzoru nad produkcj№ i sprzedai'№ ftrodkj'w leczniczych i opatrunkowych, wуd mineralnych, farb i kosmetykj'w, Zbiуr ustaw, rozporz№dzea i przepisуw polskich.., op. cit. s. 24-27.

J. Poratyaski, op. cit. s. 14-16; Inspekcja wojewуdzka w dziale zdrowia publicznego (o^lnis nr 188 MSW z dn. 14 paudziernika 1930r.), „Wiadomoaci Farmaceutyczne", 1930, R. 57, nr 49, s. 724725.

Rozporz№dzenie Ministra Spraw Wewnкtrznych z dn. 5 lipca 1926r. o rewizji aptek, Polskie prawo sanitarne.., op. cit. s. 11901196.

D. Moska, s. 64.

Sprawozdania z dziaialnoaci PaGstwowego Instytutu Farmaceutycznego w okresie jego organizacji (1918-1922r.), W-wa 1921, s. 3-5.

Sprawozdania z dziaialnoaci Paсstwowego Instytutu Farmaceutycznego za lata 1920-1926.

Rozporz№dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 10 czerwca 1927 poz. 477, s. 750; Zarz№dzenie Ministra Spraw Wewnrtrznych z dn. 30 sierpnia 1927r. o organizacji Paсstwowego Zakiadu Higieny, Polskie prawo sanitarne.., op. cit. s. 24.

Dwadzieacia lat publicznej siui'by zdrowia.. op. cit. s. 137; Sprawozdanie z dziaialnoaci PZH za rok 1938, W-wa 1939, s. 31-32.

Sprawozdanie o stanie zdrowotnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziaialnoaci wiadz i instytucji zdrowia publicznego w roku 19261927, s. 28-33.

Rozporz№dzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie utworzenia Paсstwowej Komisji Kontroli pochodnych arsenobenzolu, Zbiуr ustaw, rozporz№dzeG. op. cit. s. 54.

Kalendarz Farmaceutyczny na 1939r., s. 276-279.

S. Szonert: Nadzуr nad produkcj№ ftrodkуw leczniczych, „Farmacja Polska", 1950, R. 6, nr 1, s. 37.
Загрузок PDF: 81
Опубликован
2015-11-04
Как цитировать
1.
Ханиш К. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА ВО 2-Й РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ПОЛЬШИ. Журнал ГрГМУ (Journal GrSMU) [Интернет]. 4 ноябрь 2015 г. [цитируется по 20 апрель 2024 г.];(1(21):134-8. доступно на: http://journal-grsmu.by/index.php/ojs/article/view/1261